سنگ قبر / سنگ مزار :

هنگام طراحی نوشته های روی سنگ قبر برای باقی ماندن همیشه نوشته ها روی سنگ قبر ( حکاکی یا cnc ) انجام میشود .

حکاکی سنگ قبر :

حکاکی روی سنگ قبر تراش دادن و عمیق کردن نوشته ها روی سنگ قبر است این روش را حکاکی میگویند .

cnc سنگ قبر :

سی ان سی سنگ قبر به روشی گفته با تراش دادن سنگ نوشته ها را برجسته میکنند این روش را بیشتر در سنگ قبر های مرمر و سنگ مزار هایی که قطر بالایی دارن استفاده میشود .