سلام و عرض تسلیت

سنگ قبر ساده و شیک :

امروزه بسیاری از خانواده های عزا داری که عزیزان خود را از دست دادن انتخاب سنگ مزار برایش دغدغه و چالش غیر منتظره زندگیشان میشود .

چه سنگ قبری بزنیم که ساده ولی در عین حال شیک باشد ؟

انتخاب سنگ قبر ساده و شیک بین طرح های مختلف موجود در بازار کار دشواری است .

اما طرح های تکه ای این انتخاب را تا حدودی آسان کرده است .

طرح سنگ قبر تکه ای :

سنگ قبر های تکه ای در عین حال ساده و شیک هستن و میتوان در مزار های چند طبقه استفاده کرد .

این نمونه را میتوان در طرح های مختلف باغچه ای با هزینه و صرفه اقتصادی مناسب استفاده کرد و در اکثر قطعات مزار مختلف آرامستان های کشور به کار برد و طرح سنگ قبر ساده و شیکی را میتوان اجرا کرد .

سنگ قبر ساده و شیک مشاهده همه

سنگ گرانیت سوپر بلک کد0138

13% 13,890,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت اصفهان کد 1616

24% 23,800,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمرهرات کد 5012

10% 89,900,000 تومان
بستن

سنگ قبرنانوممتاز کد2516

9% 21,000,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت سیمین اصفهان کد170119

5% 52,000,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر سبز مقاوم طرح خاص با غچه ای کد 2052

50,000,000 تومان
بستن

سنگ قبرمرمروگرانیت

44% 44,900,000 تومان
بستن

کفن میت مردانه

925,000 تومان
بستن

سنگ قبر سیمین طرح کادر دور کد16681

44% 9,580,000 تومان
بستن

سنگ قبر ترکیبی سفید کد110113

4% 27,000,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت برزیلی کد 5005

17% 20,000,000 تومان
بستن

سنگ قبربرزیلی وسیمین اصفهان

44% 94,900,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت سیمین کد0190

11% 25,000,000 تومان
بستن

گلدان سنگی

34% 12,500,000 تومان
بستن

سنگ مزارمرمر سفید

45% 29,900,000 تومان
بستن

سنگ قبرمرمر هرات کد0422

29% 29,900,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمریت فارس طرح تکه ای باغچه ای کد 2040

34% 12,800,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت بلک سوپر گرید برترکد0019

26% 32,700,000 تومان
بستن

سنگ قبرترکیبی نانوگرانیت باغچه ای کد54257

41% 49,500,000 تومان
بستن

سنگ قبرمرمرازنا

35% 16,000,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت نطنز گرید ۱کد011114

27% 8,790,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت مشکی کد 1630

28% 5,580,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت سوپر بلک گرید 1 مشکی براق کد01120

27% 6,500,000 تومان
بستن

سنگ قبر سیمین سوپر طلاکوب کد 169700

28% 29,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار برزیلی مدل طبقاتی با کتیبه و قرنیز براق

19% 47,500,000 تومان
بستن

سنگ قبرمرمرهرات طرح پله ای

27% 110,000,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت سیمین اصفهان

6% 33,900,000 تومان
بستن

سنگ قبرنانوممتاز

9% 14,500,000 تومان
بستن

سنگ قبرمرمرسفید ونانو

20% 22,800,000 تومان
بستن

سنگ مرمرسبز کد0332

9% 21,960,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر سبزکد 9835

5% 37,900,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت نطنز کد000024

8% 5,500,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت گرید ۱کد20013

9% 12,700,000 تومان
بستن

سنگ مزار نانو سفید کد 2041

20% 6,780,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت مشکی طرح سه تیکه طبقاتی کد 700

37% 19,800,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر سفید کد 605

4% 34,500,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت اصفهان کد130119

17% 10,000,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت مشکی بلک سوپر باغچه گلدانی کد 1632

15,200,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت اصفهان ومرمرسفیدطرح کتاب

55% 59,900,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت گرید برترکد0175

9% 6,800,000 تومان
بستن

سنگ قبر نانوممتازکد140118

9% 12,800,000 تومان
بستن

سنگ قبر نانو کد000015

11% 26,700,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت نطنز اصفهان کد012

28% 6,500,000 تومان
بستن

سنگ مارمارا کد0223

12% 29,000,000 تومان
بستن

سنگ قبرمرمر سبز

39% 100,000,000 تومان
بستن

سنگ مرمر سبز حرمی کد0324

11% 32,000,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر سفید

17% 75,000,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت سوپر ۱ باغچه ای کد0166

4% 25,860,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت سوپر بلک اصفهان کد16675

47% 9,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت فلاورجان کد 0162

38% 11,500,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت سیمین اصفهان

14% 30,000,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر سفید

5% 38,900,000 تومان
بستن

سنگ قبرگرانیت اصفهان کد19

35% 16,950,000 تومان
بستن

سنگ مزار سفید نانو

6% 8,000,000 تومان
بستن

سنگ قبرگرانیت اصفهان

10% 19,900,000 تومان
بستن