با توجه به اینکه سالانه در شمال کشور بارندگی زیاد است و هوای مرطوبی دارد، باید سنگ قبر مناسب برای اب و هوای شمال انتخاب کرد ، چون ممکن است سنگ قبر فرسایش یا تغییر رنگ پیدا کند و ظاهر ناپسندی به خود بگیرد.که همین موجب می شود دوباره هزینه زیادی صرف تعمیر یا به کل کندن سنگ و ازدوباره نصب کردن سنگ قبر شود.اما اگر سنجیده سنگ قبر را انتخاب کرد این اتفاق نمی افتد.