بسیاری از ما هنگام سفر به استان هایی که هموطنان عزیز لر در آنجا ساکن هستند میگذریم در آرامستان های محلی قدیمی با شیر های سنگی مواجه میشویم که به جای سنگ قبر از آنها استفاده شده است .

شیر سنگی ( برد شیر ) :

رسم قدیمی در بعضی اقوام میباشد که بجای سنگ مزار برای رفتگانشان از شیر سنگی استفاده میکنند این نماد سنگی بیشتر برای خان ها و بزرگان اقوام ااستفاده میشد .

با این کار یادگار زیبا و با اقداری برای عزیز آسمانی شده خود بجای میگذارند.دلیل اینکارا را شاید میتوان بزرگی و اقتدار شیر دانست .

به زبان محلی لری شیر سنگی را برد شیر میگویند .