در بازار انواع مختلفی از سنگ کریستال وجود دارد که فقط بعضی از آنها برای سنگ قبر کریستال کاربرد دارد.به سنگ کریستال سنگ چینی هم گفته می شود ،زیرا اگر ضربه به سنگ کریستال دارای ضخامت 2سانتی متر و یا کمتر ازآن بزنیم ،بزنیم صدای چینی می دهد.

در بازار انواع مختلفی از سنگ کریستال که فقط بعضی در سنگ قبر کریستال کاربرد دارد و بعضی از آنها هم در نمای ساختمانی کاربرد دارد.قیمت این نوع سنگ در مقایسه با سنگ قبر های رنگ سفید ارزان تر است و همچنین حکاکی لیزری تصویر بر روی آن بهتر می انجامد.