قرنیز یا قاب دور سنگ قبر

شاید حتما دیده باشید در آرامستان ها سنگ قبرها ارتفاع یا قاب دور سنگی دارن این سنگ های دور قرنیز نام دارند.

قرنیز ها از جنس های مختلف سنگ استفاده میشوند . رنگ و جنس قرنیز ها بستگی به جنس سنگ قبر رویی دارد .

اما نوع دیگر باکس قرنیز است :

باکس سنگ قبر به قرنیز های برش خورده و کلاف شده گفته میشود که در ارتفاعات مختلف وجود دارد .

باکس قرنیز سنگ قبر بیشتر در مزار های اعیانی استفاده میشود .