کتیبه یا بالاسری یا سنگ نوشته از جنس سنگ است که در بالای سنگ قبر قرار می گیرد که به دلیل ایستاده بودن (زاویه ی90 درجه )نسبت به خود سنگ قبر ،توجه مردم را جلب می نماید.

روی کتیبه می توان تصویر شخص مرحوم ،آیات قرآنی و اشعار حکاکی کرد.همچنین کتیبه ی سنگ قبر را می توان به اشکال مختلفی برش داد و زیبایی آن را چندبرابر کرد.کتیبه در زمان های قدیم و هم امروزه در کشور های مختلف به عنوان یادبودی از درگذشتگان استفاده می شود.